Operator obsługi żurawi - HDS!

Termin szkolenia: Trwa nabór

OPERATOR ŻURAWI – HDS

Przepisy prawne

Budowa żurawi

Eksploatacja żurawi

wiadomości ogólne o żurawiach

elementy żurawi

mechanizmy żurawi

urządzenia zabezpieczające

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia praktyczneKurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia. Czas trwania kursu: 24 godziny.