Kursy zawodowe dofinansowane do 90%

Termin szkolenia: Trwa nabór

  Szanowni Państwo,

 

13 maja 2024 roku o godzinie 10:00 zostaje uruchomiona rekrutacja dla Uczestników do projektu Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1.

 

W jego ramach osoby indywidualne, chcące podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogły skorzystać z kursów zawodowych dofinansowanych do 90 %.

 

Realizacja kursów będzie odbywać się w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w naszej siedzibie.

 

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:

 

•             w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 89 lat,

•             mieszka lub pracuje w Małopolsce albo pełni terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,

•             nie prowadzi działalności gospodarczej,

•             posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważnia do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowo osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:

1.            być osobą pracującą  (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) lub być czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;

2.            być osobą z niepełnosprawnościami.

 

Projekt jest realizowany etapami:

 

I.                 Pierwszy etap: Rekrutacja.

 

Kandydat do Projektu będzie musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zostanie opublikowany na internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.

Dokumenty będzie musiał podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli osoba zainteresowana udziałem w projekcie nie posiada podpisu elektronicznego – koniecznie powinna go założyć!

Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).

Podczas dalszego procesu rekrutacji  Kandydaci będą poproszeni o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności). Dzięki niemu WUP zweryfikuje, czy będzie spełniony jeden
 z warunków udziału w projekcie. Wzór dokumentu zostanie przesłany w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do WUP.

 

II.                Drugi etap: Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą.

 

To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu i przygotowania. Zachęcamy, żeby osoby zainteresowane udziałem w projekcie już  teraz zastanowiły się, jakie kompetencje i kwalifikacje chcą rozwijać.

Wypełniając Bilans Kariery Online Uczestnik ma możliwość podsumować i ocenić niektóre swoje kompetencje. Opisze swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskaże te obszary, w których chce się rozwijać korzystając z dofinansowania. Na koniec zdecyduje, czy chce skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5 025 zł.

 

III.              Trzeci etap: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń.

 

Bony szkoleniowe Uczestnik zamówi najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Potem podpisze z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę o dofinansowanie usług i wpłaci na numer konta, który zostanie podany w umowie, wkład własny w wysokości 502,50 zł. Po otrzymanej informacji o przyznaniu bonów, będzie mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Zakładamy zatem, że pierwsze zapisy w BUR na usługi rozwojowe z identyfikatorem projektu będą możliwe od lipca 2024 r.

Informacje o kolejnych etapach i zmianach związanych z realizacją projektu będą zamieszczane na naszej stronie www.projekt.pociagdokariery.pl .